Nhà máy Lamico Thủ Thừa, Long An

Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà máy Lamico

Địa điểm: Thủ Thừa, Long An