Nhà anh Hùng, Campuchia

Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhà anh Hùng

Địa điểm: Campuchia