Nhà anh Đức, Campuchia

Dự án: Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nhà anh Đức

Địa điểm: Campuchia